Bylo to trochu napínavé, že? A jak celý příběh tahanic, jak samy sebe lépe zajistíme na penzi dopadlo. Jak to tak bývá, mám pro vás dvě zprávy… Ta dobrá je, že těch dobrých je více! :)

Jaké jsou ty dobré zprávy?

 • Vyšší příspěvky: od 1.7.2024 se zvednou státní příspěvky na 20% z platby účastníka. Maximum bude při 1700 Kč příspěvek 340 Kč
 • Snadnější přestup: pokud máte ještě staré penzijko (transformovaný fond), již nemusíte absolvovat zbytečnou dvojtou administrativu a můžete přejít rovnou do jiné penzijní společnosti, ve kterou máte nejvyšší důvěru. (od 1.1.2024)
 • možnost flexibilněji využít daňový limit až 48 tis. ročně kombinovaně ze 4 produktů – z penzijka, životka i dvou nových produktů (DIP a Pojištění dlouhodobé péče) .

Jaké jsou ty horší?

 • Penzisté, kteří pobírají důchod již nebudou dostávat státní příspěvek do penzijka…

Co zůstává:

 • Limit pro daňový odpočet v rámci zaměstnaneckých benefitů zůstává 50.000 Kč/ročně.

Hotovo, podepsáno prezidentem 22.12.

Dne 15. 11. prošla Poslaneckou sněmovnou sada návrhů, které významně upravují některé parametry penzijního spoření, hypotečních úvěrů a zavádí novou formu úspor na stáří. Současně dochází ke změnám u povinného ručení.. Návrh změny zákona 14.12. projednal Senát a 22. 12. zákon podepsal Prezident ČR. Ještě téhož dne byl schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů.

Vše je tedy již hotovo a dáno. Vzhledem ke schválení prakticky pár dnů před nabytím účinnosti změn, není ještě u všech změn přesně jasné, jak se promítnou do nastavení produktů. O případných změnách budeme průběžně informovat.

Analytici Partners připravili přehled těch nejzásadnějších změn, a to včetně doporučení.

Nejdůležitější změny:

 • Změna státní podpory penzijního spoření.
 • Proces převodů smluv z transformovaných fondů do DPS včetně možného souběhu.
 • Zavedení Dlouhodobého investičního produktu.
 • Znovuzavedení poplatku za předčasné splacení hypotéky.
 • Navýšení minimálních limitů pro povinné ručení.
 • Zavedení povinného ručení pro elektrokoloběžky a jiná ostatní vozidla.

Pozn.: změny parametrů stavebního spoření nebyly předmětem projednávaní. Z dostupných informací je prakticky nevyhnutelné, že dojde ke snížení státní podpory na 1 000 Kč při roční úložce 20 000 Kč.

I) Penze

1. Změny v poskytování státních příspěvků.

Co se mění:

 • princip výpočtu: nově bude výše státní podpory (SP) konstantně 20 % z výše měsíční úložky účastníka
 • MIN a MAX limit pro vznik nároku na SP
  • MIN: 300 Kč na 500 Kč
  • MAX: 1 000 Kč na 1 700 Kč
 • ztráta nároku na SP pro seniory pobírající starobní důchod!

Změna bude platná od 1. 7. 2024 a platí pro všechny smlouvy.

měsíční úložka výše SP nyní výše SP po změně  rozdíl
 300 Kč 90 Kč 0  Kč  -90 Kč
 400 Kč 110 Kč 0 Kč  -110 Kč
 500 Kč 130 Kč 100 Kč -30 Kč
 600 Kč 150  Kč 120 Kč  -30 Kč
 700 Kč 170 Kč 140 Kč -30 Kč
 800 Kč 190 Kč 160 Kč -30 Kč
 900 Kč 210 Kč 180 Kč -30 Kč
 1 000 Kč 230 Kč 200 Kč -30 Kč
 1 100 Kč 230 Kč 220 Kč -10 kč
 1150 Kč 230 Kč 230 Kč 0 Kč
 1 200 Kč 230 Kč 240 Kč 10 Kč
 1 300 Kč 230 Kč 260 Kč 30 Kč
 1 400 Kč 230 Kč 280 Kč 50 Kč
 1 500 Kč 230 Kč 300 Kč 70 Kč
 1 600 Kč 230 Kč 320 Kč 90 Kč
 1 700 Kč 230 Kč 340 Kč 110 Kč
 1 800 Kč 230 Kč 340 Kč 110 Kč
 1 900 Kč 230 Kč 340 Kč 110 Kč
 2 000 Kč 230 Kč 340 Kč 110 Kč

2. Daňové zvýhodnění se zvyšuje

 • Slevu na dani je možné získat na příspěvky, které přesahují výši pro získání maximálního státního příspěvku. Do 30.06.2024 to tedy budou úložky nad 1000 Kč.
 • Od základu daně bude možné odečíst příspěvky v celkové výši 48 000 Kč (dělí se mezi ostatní produkty). Při sazbě daně 15 % je maximální roční úspora na dani 7 200 Kč. Dříve byl strop 24.000 Kč/ročně.
 • Znamená to, že maximálních výhod vašeho penzijního produktu (nejvyššího státního příspěvku a daňového zvýhodnění) podle nových podmínek dosáhnete při měsíčním příspěvku 5700 Kč.

Změna platná od 1. 7. 2024 to pak budou úložky nad 1700 Kč.

3. Souběh penzijních smluv PP a DPS

Co se mění: nemožnost mít současně platnou smlouvu PP (penzijní připojištění) a DPS (doplňkové penzijní spoření)

 • Nově bude povolena tzv. paralelní účast v PP a DPS. Bude možné mít platné obě smlouvy zároveň, přijímat příspěvky a čerpat výhody (státní příspěvek, daňové odpočty) ale bude možné pouze na jednu z jich, druhá bude zakonzervovaná.

Platnost změny je od 1. 1. 2024 a platí na nově uzavřené smlouvy po tomto datu.

4. Prodloužení minimální spořící doby

Co se mění: minimální doba spoření se prodlužuje na 120 měsíců

 • Minimální doba spoření, po jejímž uplynutí bude možné prostředky vybrat bez sankce (při splnění ostatních kritérií), se u smluv sjednaných a podepsaných po 1. 1. 2024 prodlouží.
  • Ze stávajících 60 měsíců (5 let) na 120 měsíců (10 let).
 • Podmínka dosažení věku 60 let zůstane beze změny.

5. Přímé převody z PP jedné PS do DPS jiné PS

Co se mění: nutnost převést smlouvu PP nejprve do DPS u stávající PS (penzijní společnost)

 • S předchozím bodem souvisí umožnění přímého převodu smlouvy z PP u jedné penzijní společnosti do DPS u jiné. Zde si dovolím upozornit, že penzijní společnosti budou striktně dodržovat stanovenou 2měsíční lhůtu pro převod smlouvy z PP do DPS.

Platnost změny je od 1. 1. 2024 a platí i na stávající smlouvy.

Pro penzijní společnosti jde o nový proces a mají málo času na implementaci, nelze tedy očekávat že vše bude perfektně fungovat od 1. 1. 2024.

6. Změna ve lhůtě pro zažádání o Částečné odbytné

Co se mění: doba, po kterou je možné zažádat o Částečné odbytné

 • V 18 letech věku si účastník může zažádat o tzv. Částečné odbytné. To ani podmínky výplaty se nemění. Mění se ale lhůta po kterou je možné o tuto výplatu požádat. Nově to bude až 24 měsíců bezprostředně následujících po dni, kdy účastník dosáhl věku 18 let.

Platnost změny je od 1. 1. 2024 a platí i na stávající smlouvy.

7. Alternativní fond

 • Jedná se o nový typ fondu v DPS, kde bude, oproti stávajícím účastnickým fondům, volněji nastavena investiční strategie i poplatková politika. Alternativní fond bude bez omezení okruhu aktiv do nich bude moci fond investovat a bez zákonem stanovených investičních limitů, které platí pro stávající účastnické fondy.

Platnost změny je od 1. 1. 2024.

Nicméně kdy a u jakých penzijních společností bude možné klientům tento fond sjednat aktuálně nevíme.

II) Investice

1. Dlouhodobý investiční produkt (DIP)

Jde o nově vytvořený „produkt“, který rozšiřuje možnosti využití daňových odpočtů i nad rámec současných možností s cílem podpořit zvýšení úspor na stáří. Od roku 2024 bude možné uplatnit daňové odpočty nejen při odkládání prostředků v rámci investičního životního pojištění a penzijního spoření, ale bude možné odpočty rozšířit i na jiné typy investic jako jsou akcie, podílové fondy dluhopisy, termínovaných vkladů aj.. DIP si lze představit jako takovou jednotnou schránku do které budou mít lidé možnost zařadit již své stávající investiční produkty popř. produkty nově založené, které mají/budou mít uloženy u státem regulovaných institucí typu bank, investiční společností atd. Nejedná se však o žádnou rámcovou smlouvu či produkt v tradičním pojetí. V praxi to bude znamenat, že investor bude např. u investiční společnosti investovat do podílových fondů a investiční společnost mu nabídne možnost vybrat si fondy, které chce mít vedeny v rámci DIP (dle pravidel DIP) a zároveň mít zbylé fondy vedeny dle stávajících pravidel (mimo DIP). Tento rozhodovací proces (produkty vedené pod DIP ano/ne) bude možné uplatňovat u vícero institucí.

Co může být součástí DIP?

Pod DIP lze zařadit v zásadě jen státem regulované produkty:

 • peněžní prostředky („hotovost“),
 • investiční cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele se sídlem v členském státě EU, nebo na trhu obdobném regulovanému trhu se sídlem ve státě mimo EU, jestliže je tento trh uveden v seznamu vedeném ČNB,
 • dluhopisy nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, jejichž emitentem je členský stát EU nebo jeho centrální banka,
 • kryté dluhopisy (v Česku známé jako hypoteční zástavní listy) nebo obdobné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, jejich emitentem je zahraniční banka se sídlem v EU,
 • cenné papíry kolektivního investování,
 • deriváty, které nejsou investičním cenným papírem a které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění majetku v rámci DIP, je-li hodnotou, ke které se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový kurz nebo měna.

Kdo může DIP nabízet?

DIP mohou nabízet pouze státem regulované instituce, které musí poskytování DIP oznámit ČNB. Seznam poskytovatelů zatím není známý.

 • banka,
 • spořitelní a úvěrní družstvo,
 • obchodník s cennými papíry,
 • investiční společnost,
 • samosprávný investiční fond,
 • zahraniční poskytovatel s obdobnou činností (z výše uvedených) a oprávněním poskytovat služby v Česku.

Jaké jsou základní parametry DIP?

 • Bude možné využít daňového odpočtu až 48 tis. Kč/rok (jde o sloučení dosavadních „odpočitatelných“ limitů 24 + 24 na penzijní spoření + životní pojištění).
 • Odpočet 48 tis. Kč/rok je maximum (sčítá se DIP + životní pojištění + penzijní spoření).
 • Možné uplatnění odpočtů i na straně zaměstnavatele (aktuální max. daňová úleva 50 tis. Kč/rok se nemění).
 • Vklady v DIP musí zůstat do 60 let věku investora/střadatele.
 • Minimální doba trvání smlouvy 10 let (120 měsíců).
 • V případě předčasného ukončení nutné vrátit daňovou úlevu.
 • Bude možné využití jednoho nebo kombinace více „povolených“ produktů.
 • V rámci DIP bude možné produkty kdykoliv měnit (přesouvat prostředky) – pak nevzniká povinnost dodanění.
 • Aktuální daňová pravidla při prodeji cenných papírů jsou i uvnitř DIP platná (osvobození od daně při výběru do 100 tis. Kč/rok nebo po 3 letech od nákupu).

Pro jaké klienty bude DIP vhodný?

 • Pro investory, kteří budou chtít a mohou využít daňové odpočty daně z příjmu (max. daňový úspora je aktuálně 7200 Kč/rok).
 • S investovanými/naspořenými prostředky počítá na důchod (po 60tém roce života).
 • Daňovou úsporu lze získat při investici 4 000 Kč/měsíčně – to může být pro dostatečné zajištění málo. Mělo by docházet ke kombinaci s penzijním spořením a ostatními investicemi.

Co bude vhodné před vstupem do DIP zvažovat?

 • Investiční horizont
 • Možnost využití daňový úspor
 • Sjednat novou smlouvu či podúčet.
 • Nekonvertovat stávající smlouvy do režimu DIP. Pak si klient „zamkne“ stávající prostředky a při výběru se vystaví dodanění.

DIP nebo DPS?

Při zajištění příjmů a prostředků na stáří doporučujme primárně využít DPS při maximální státní podpoře – úložka 1 700 Kč/měsíčně. Následně využít DIP a to maximálně úložku 4 000 Kč/měsíčně. Cokoli nad tuto částku směřovat do produktů mimo DIP.

Kdy budeme mít DIP v nabídce a za jakých podmínek?

Dle předběžných informací mám zprávy, že režim DIPu plánují spustit Partners Invest, Amundi a Conseq. Vzhledem ke schválení propozice „na poslední“ chvíli nevíme, kdy a přesně v jaké podobě bude režim DIP u jednotlivých partnerů vypadat. Informace se dozvíte, jakmile je budeme mít k dispozici.

III) Zaměstnanecké benefity v roce 2024

Od začátku roku 2024 nabízí nová legislativa v oblasti penzijního spoření a daňových úlev několik klíčových změn pro jak zaměstnance, tak zaměstnavatele.

 • Zaměstnancům se nyní otevírá možnost flexibilněji využít daňový odpočet ve výši 48 000 Kč/rok, který mohou rozprostřít na čtyři různé produkty dle vlastní volby. To zahrnuje životní pojištění, penzijní spoření, Dlouhodobý investiční produkt (DIP) a Pojištění dlouhodobé péče.
 • Zároveň dochází k zajímavé novince, která umožňuje zaměstnavatelům přispívat na DIP svých zaměstnanců, a tato částka bude zohledněna v rámci daňového odpočtu. Tato změna dává zaměstnavatelům nový nástroj pro podporu zaměstnanců ve smysluplném spoření na penzi.
 • Pro zaměstnavatele je limit 50 000 Kč/rok pro daňový odpočet a lze jej využít na 4 produkty (životní pojištění, penzijní spoření, DIP, Pojištění dlouhodobé péče)
 • Další inovací je možnost souběhu platných smluv o penzijním připojištění (PP) a doplňkovém penzijním spoření (DPS). Zaměstnanec může mít obě smlouvy platné zároveň, ale může čerpat výhody (státní příspěvek, daňové odpočty) pouze z jedné z nich.
 • Novým prvkem je i možnost přímého převodu z penzijního připojištění (PP) u jedné penzijní společnosti do doplňkového penzijního spoření (DPS) u jiné.
 • Poslední významnou změnou je možnost vzniku nového fondu v rámci doplňkového penzijního spoření (DPS) s volnější investiční strategií a bez zákonem stanovených investičních limitů.

IV) Úvěry

Změny v úvěrech najdete v článku zde.

V) Neživotní pojištění

Změny v neživotním pojištění najdete v článku zde.

 

Závěrem

Změny “zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu a další…” jsou vesměs pozitivní. Určitě pozitivní je vyšší státní příspěvek, který bude motivační, aby si lidé tvořili větší rezervu na penzi a zajímavá mi přijde i možnost kombinovat daňové úlevy na více produktů.

Pokud si však nejste jisti, jak upravit svá penzijní portfolia, neváhejte se ozvat svému finančnímu poradci

Hodně zdraví do Nového roku 2024!

 

Zdroj:

 • Obchodní speciál Partners 52/2023
 • Kompletní Tiskovou zprávu MF z 15. 11. 2023 k balíčku změn si můžete přečíst ZDE.