Obchodník Ing. Jaroslav Gall, Ph.D., EFA

se sídlem Pod Tvrzí 452, 250 70 Odolena Voda

identifikační číslo: 73575747

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jaroslavgall.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím tohoto zvláštního dokumentu; splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační); marketingové a obchodní nabídky služeb Obchodníka ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).
  • Obchodník je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze správce.
 2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení Kupujícíského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 3. PRÁVA KUPUJÍCÍHO
  • Požádá-li Kupující o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Obchodník povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Obchodníkem na adrese jaroslav.gall@partners.cz.
  • Pokud Kupující uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Obchodník mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Kupující požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
  • Obchodník je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 4. Závěrečná ustanovení
  • Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Kupujícím a Obchodníkem jsou příslušné české soudy.
  • Kupující, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Obchodníkem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Obchodník jejich činnost nijak neřídí.
  • Znění Zásad může Obchodník změnit či doplňovat. O každé takové změně Obchodník informuje Kupujícího e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

V Praze dne 3.10.2018.