Každého z nás to jednou čeká. Co se stane s vašimi penězi, až vaše duše opustí vaše fyzické tělo?

Životní cyklus člověka a majetku – proč to řešit?

Nejprve si pojďme říct, proč bychom vůbec měli pracovat s majetkem mezigeneračně, když jedna generace buduje, druhá udržuje a třetí to stejně utratí? Nebo si to chcete užít a potomci ať se postarají sami? Můžete to udělat jako šlechtické rody nebo způsobem, který je běžný na západ od nás – postupně budovat majetek. Nesmíte však zapomenout naučit je majetek spravovat a rozšiřovat. Jaký je životní cyklus člověka a jeho peněz?

Životní cyklus peněz jednoho života:

Bude po vašem odchodu do důchodu majetek spotřebován rychle (červená), pomalu (modrá) nebo to bude odrazový můstek pro další generaci (zelená)? © Tomáš Lerch.

Životní cyklus peněz – 4 životy:

Takto funguje na západě tvorba a předávání majetku přes čtvrtou generaci. © Tomáš Lerch.

Co můžete udělat pro to, aby váš majetek mohl dál růst a mohli k němu dědicové rychleji?

Majetek po vaší smrti buď zanikne nebo na někoho přejde. Jaká majetková práva zaniknou? Výměnek, státní důchod, výplaty z důchodových pojistek, věcná břemena apod. zaniknou. Naopak přejdou aktiva a pasiva. Aktiva jako auto, nemovitosti a finanční majetek. Pasiva jsou dluhy (hypotéky a další úvěry). Co tedy můžete udělat, aby váš pracně vytvořený majetek pomohl budoucím generacím?

  1. Naučte své děti hospodařit. To nemusí být vůbec snadné, ale nic jiného vám nezbude, pokud chcete, aby se majetek a energie, kterou jste vynaložili do jeho získání, zhodnotily, a ne naopak. Tipy, jak na to, najdete zde: Jak učit děti penězům přes 18 kečupů, 20 autíček, 83 pribiňáčků- rozhovor pro ČT, Jak (na)učit finanční gramotnost děti aneb z blondýny milionářka?
  2. Pokud chcete předejít případným majetkovým sporům a rozdělit majetek podle svého, sepište si závěť u notáře, ať je dohledatelná u Notářské komory.
  3. Pokud nechcete, aby potomci zdědili dluhy, pojistěte se na výši úvěrů v případě vaší smrti. Dědicové samozřejmě mohou dluh odmítnout, ovšem pouze s celým dědictvím…
  4. Ušetřete na dědické dani – určete obmyšlenou osobu. Co nemusí jít do dědictví? Finanční produkty po smrti: Stavební spoření přejde na manžela/ku nebo na další dědice v rámci dohody. Pokud se dědicové nedohodnou, stává se součástí dědického řízení. Investice a úvěry jdou automaticky do dědictví. Pokud ve smlouvě o životním pojištění, penzijním připojištění či doplňkovém penzijním spoření uvedete obmyšlenou/určenou osobu, tak tento majetek přechází přímo na určenou osobu, bez dědického řízení.
  5. Nemějte všechny finanční prostředky psané na sebe. Pozor, v případě úmrtí nebo koma se váš manžel/ka nemusí dlouho k penězům dostat. Je proto dobré, když peníze/smlouvy nejsou psané pouze na hlavu rodiny, ale rovnoměrně, aby v těchto případech mohl mít ten druhý přístup k penězům. Dědictví totiž může trvat půl roku i déle.
  6. Mějte přehled majetku/smluv. Aby notář dohledal veškerý váš majetek, je dobré mít jeho soupis nebo generální plnou moc, aby manžel/ka mohli mít šanci nakládat s některými účty. Přehled vašich aktiv i pasiv bude mít váš finanční poradce, pokud řešil vaše portfolio komplexně.

Jaké jsou další důležité souvislosti, které ovlivňují rozhodování při mezigeneračním předávaní majetku?

Darování za života

Pokud chcete usnadnit dědicům spory o majetek v dědictví, můžete jim majetek darovat za života. Od daně z příjmů jsou osvobozeny dary v přímé a vedlejší linii blízkých. Můžete darovat komukoliv a nemusíte tak respektovat neopomenutelné dědice. Darování (mimo nemovitost) je rychlé a levné, protože nepotřebujete notáře ani písemné smlouvy.

Jaká jsou rizika? Může např. dojít k rozprodeji majetku, který dárce stále užívá. Obranou je stanovení tzv. služebnosti (bývalé věcné břemeno), ve kterém se stanoví práva na užívání. Platí se daň z nabytí nemovitosti při brzkém přeprodeji nemovitosti obdarovaným dál. Změnit zpětně osobu obdarovaného je velmi složité, proto dobře zvažujte.

Nemovitosti a výměnek

Jedná se o převod vlastnického práva k nemovitosti během života výměnkáře (dárce) za podmínek stanovených ve smlouvě o výměnku. Výměnečník (obdarovaný) se zavazuje plnit podmínky smlouvy o výměnku. Pokud by je dlouhodobě neplnil, může výměnkář donutit výměnečníka k plnění soudní cestou. V případě neplnění ze strany výměnečníka je možné chtít nemovitosti zpět.

Dědictví

Dědí se veškerý majetek, který nezanikl úmrtím (aktiva a pasiva) a k okamžiku úmrtí byl ve vlastnictví zemřelého. Dědí se ze závěti, z dědické smlouvy a ze zákona – lze dědit ze všech tří současně.

Domácí násilníci nedostanou nic.

Pokud způsobíte trestný nebo zavrženíhodný čin vůči zůstaviteli (zemřelý), jeho potomku, manželu, můžete se stát dědicky nezpůsobilý. Také rodiče zbavení rodičovské odpovědnosti za děti nedědí po těchto dětech v případě jejich smrti.

Odmítnutí dědictví

Pokud po zemřelém zdědíte dluhy, můžete dědictví odmítnout výslovným prohlášením u soudu ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení. Dědic může dědictví odmítnout pouze jako celek, nelze odmítnout jen část.

Další informace, jak se rychleji dostat ke zděděnému majetku na penize.cz

Úvodní obrázek viralword.cz.

Inspirováno přednáškou Tomáše Lercha v rámci následného vzdělávání EFA.